دلبستگی مادرو کودک و نقش واسطه‌ای اکتشاف و مشارکت (تعامل) در کودکان

چکیده: تحقیقات نشان می‌دهد که سبک‌های دلبستگی اولیه مادر-کودک ایجاد مهارت‌های شناختی در اواسط کودکی را…