بهره وری انرژی در ساختمان بلند مطالعه موردی ساختمان ستاره آبی در شیکاگو

چکیده: تمرکز اصلی این پروژه بر روی بهینه‌سازی انرژی و طراحی بهره‌وری منابع برای ساختمان بلند…