مدل‌ها و بازارهای کسب و کار گوگل

  گوگل یونیورس در هر بحث مربوط به کسب و کار الکترونیکی،  عدم اشاره به شرکت…