کارآفرینی گردشگری برای زنان روستایی و کاهش فقر

چکیده: توسعه سریع گردشگری روستایی، مشوقی برای شرکت فعالانه زنان روستایی در کارآفرینی گردشگری است. مشارکت…