مدارک مورد نیاز صدور کارت ایثار ملی

مدارک مورد نیاز صدور کارت ایثار ملی جهت ارائه به یگان: ****فایل pdf خوداظهاری که در…