پلیمرهای زیست تخریب‌پذیر

معرفی اصطلاح “پلیمر” از واژه یوانی “polus” به معنی “بسیار” و “meros” به معنی “قسمت” گرفته…