منبع تغذیه شارژ فرکانس-تکرار فشار قوی برای لیرز پالسی

چکیده: با توجه به استفاده گسترده از لیرز در صنعت، کشاورزی، پزشکی و نظامی، نیاز به…