واکنش گیاهان نسبت به سمی‌بودن فلزات سنگین: مروری بر اجتناب، تحمل و مکانیسم جذب

آلودگی خاک با فلزات سنیگن به دلیل ماهیت پایدار فلز و پتانسیل فزونی زیستی آن‌ها یکی…