متخصص قلب خوب رشت-دکتر شریعه رضائی

دکتر شریعه رضائی متخصص قلب و عروق در رشت عضو جامعه قلب اروپا عضو انجمن قلب…

متخصص قلب و عروق در رشت دکتر علیرضا رحمتی زاده

دکتر علیرضا رحمتی زاده متخصص قلب و عروق در رشت دارای بورد تخصصی از مرکز قلب…