طیف‌سنجی رامان و فوتولومینسانس در شناسایی مواد معدنی

مقدمه: طیف‌سنجی رامان برای شناسایی سریع مواد معدنی و سنگ‌های قیمتی بسیار مفید است. پایگاه‌های داده…