مراحل ثبت نام کارت بازرگانی

ابتدا جهت تشکیل پرونده به اداره کل دفاتر و ثبت اسناد مراجعه کنید سپس مراحل زیر…