انگشت ماشه ای یا ترینگر فینگر + راههای درمان

انگشت ماشه ای وضعیتی است که یک یا چند تاندون دست را درگیر می کند و…