فرم رضایت نامه یا برائت ذمه از پزشک

در صورت نیاز به تغییر در فرمهای زیر با شماره های زیر تماس بگیرید. کافی نت…