امنیت ارتباطات بین خودرویی

چکیده ارتباطات بین خودرویی (IVC)، سنگ بنای سیستم‌های حمل و نقل هوشمند آینده است.  امنیت و…