ضریب رفتار سازه‌های مهاربندی شده کمانش‌ناپذیر در حرکات زمین نزدیک و دور از گسل

چکیده: در مقررات رایج طراحی سازه، با بهره‌گیری از رفتار غیرخطی سازه در طول مدت بروز…