کاربردهای پروبیوتیک در گونه‌‌های ماهیان‌ آبهای معتدل و گرم

شیوه‌های آبزی‌پروری سازگار با محیط‌زیست، در دهه گذشته با عرضه باکتری‌های مفید مانند پروبیوتیک‌ها مواجه شده‌اند.…