سونوگرافی یا اسکن التراسوند

سونوگرافی ، گاهی اوقات سونوگرام نیز نامیده می شود ، روشی است که با استفاده از…