آزمایش حس بویایی در طی بیماری همه گیر کرونا

آزمایش بویایی تعدادی آزمایش بالینی / علمی شناسایی بو وجود دارد که برای ارزیابی و تشخیص…